Check voor kleine werkgevers: is de aanpassing goed geregeld

Aan de hand van enkele vragen wordt bepaald of aan alles is gedacht bij de aanpassing van de pensioenregeling. Beantwoord u één of meerdere vragen met ‘nee’? Dan ligt er voor u nog actie!

 1. Hebben de werknemers individueel voor akkoord getekend over de verlaging van de pensioentoezegging?
 2. Is het personeel toegelicht wat de impact is van de verlaging van de pensioenregeling middels een persoonlijke berekening?
 3. Is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de dienstbetrekking eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (en dus niet op 65-jarige leeftijd)?
 4. Is de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar ondertekend vóór 1 januari 2015?
 5. Als bij de verlaging van de pensioenopbouw er tevens voor is gekozen om de hoogte van de eigen bijdrage te verlagen, is dan duidelijk vastgelegd en kenbaar voor de medewerker wat de nieuwe hoogte van de eigen bijdrage is?
 6. Als u medewerkers heeft met een hoger bruto jaarsalaris dan € 100.000, is dan bepaald hoe compensatie voor de lagere pensienopbouw gaat gebeuren?
 7. Als de pensioenregeling nog bruto staffels kende, is dit dan omgezet naar netto staffels en is berekend wat de impact voor de pensioenopbouw per medewerker is en de pensioenpremie voor de werkgever?
 8. Als er gekozen is om de AOW franchise te verlagen, is dan onderkend dat er een verschil in impact is voor medewerkers met een hoger versus lager salaris?
 9. Als de pensioenrichtleeftijd in de uitvoeringsovereenkomst is gewijzigd naar 67 jaar, is dat dan ook vastgelegd in de toezegging (arbeidsovereenkomst) van de werknemer?
 10. Zijn er andere aanpassingen in de overeenkomst gedaan dan de wettelijk vereiste aanpassing, waarbij dit niet bewust als keuzeoptie is besproken. Bijvoorbeeld een verlaging van de AOW franchise, aanpassing van het tarieven van risicopremies of hanteren van gebruteerde staffels in plaats van netto staffels?
 11. Als uw veranderd bent van pensioenverzekeraar, is dan de waardeoverdracht van bestaande pensioenaanspraken beoordeeld?
 12. Heeft u de juridische stukken van de verzekeraar, zoals het nieuwe uitvoeringsreglement,  ontvangen en beoordeeld?

Eén of meerdere vragen met “Nee” beantwoord? Onderneem dan nog actie! Vragen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Comments are closed