Netto lijfrente / netto pensioen aspecten

Pensioenopbouw wordt per 2015 niet langer op de reguliere manier toegestaan voorzover het jaarsalaris meer dan € 100.000 bedraagt. Medewerkers die dit betreft hoeven er echter niet op achteruit te gaan. Vanaf 2015 is het voor hen ook mogelijk om netto pensioen of netto lijfrente op te bouwen. Is het wel verstandig om hier gebruik van te maken? En kan dan het beste gekozen worden voor netto pensioen of netto lijfrente?

Geen nadere actie

Als niet langer over het gehele salaris pensioen wordt opgebouwd, betekent dit natuurlijk dat het te bereiken ouderdomspensioen op pensioendatum lager wordt. De pensioenachteruitgang komt niet alleen tot uitdrukking in het ouderdomspensioen, maar ook in het nabestaandenpensioen. Bij overlijden voor de pensioendatum kan de waarde van het misgelopen pensioen al snel in de tonnen bedragen. Verder zal een werkgever minder pensioenlasten hebben en als de pensioenregeling een eigen bijdrage kent, zal de werknemer ook minder bijdrage gaan betalen. De lagere premieafdracht kan gebruikt worden om de pensioenachteruitgang te repareren.

Alternatieve opties herstel pensioenachteruitgang

Gebruikmaking van een netto pensioen of netto lijfrente is niet verplicht. Een werknemer kan ook op geheel andere wijze uitvoering geven aan herstel van de pensioen achteruitgang. Te denken valt aan de vervroegde aflossing van de eigen woning schuld of het sparen of vermogen sparen met een spaarrekening, pakket aandelen of obligaties.  Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen deze alternatieven financieel interessant zijn. Er kan ook worden gedacht aan het inhalen van pensioen voorzover de maximale ruimte niet is benut.

Voordeel van netto pensioen of lijfrente

De waarde van het netto pensioen of netto lijfrente blijft buiten de box III belastingheffing. Daarmee wordt jaarlijks 1,2% belasting bespaard over de waarde van het opgebouwde pensioen.  Of dit daadwerkelijk financieel voordelig is hangt af van het rendement dat op het pensioenproduct behaald kan worden ten opzichte van het rendement op vrij vermogen. Belangrijk nadeel is dat het vermogen vast staat tot pensioendatum, waarbij de uitkering vanaf pensioendatum periodiek uitkeert, terwijl vrij vermogen naar eigen inzicht opneembaar is.

Daarnaast bestaan er diverse voor- en nadelen in tussen netto pensioen en netto lijfrente. Dat is onder andere:

Netto pensioen Netto lijfrente
Levenslang uit te keren Kan ook in kortere termijnen vanaf 5 jaar en biedt daarmee meer mogelijkheden in de financiële planning
Uitvoering door pensioenfonds of verzekeraarUitvoering door verzekeraar of bank
Bij overlijden langstlevende partner eindigt uitkeringBij overlijden langstlevende partner eindigt uitkering bij verzekeraar. Bij overlijden gerechtigde gaat restant van uitkeringen naar nabestaanden
Als de werkgever de netto pensioen regeling aanbiedt, is het een Pensioenwet voorziening. Dit betekent dat de pensioenuitvoerders rekening moeten houden met de Wet op de medische keuringen (WMK) en de dekkingen zonder medische beperkingen moeten accepteren. De kosten in het product kunnen hierdoor ook hoger zijn.Valt niet onder de pensioenwet
Netto pensioen wordt aangeboden door de werkgever. Als deze besluit netto pensioen vóór één medewerker aan te bieden zullen de andere medewerkers ook netto pensioen of de waarde daarvan als loon moeten krijgenNetto lijfrente wordt door de werknemer zelf uitgevoerd

Zorg dat u de juiste keuze maakt

Laat u dus goed informeren bij een wijziging van de pensioenovereenkomst. Wilt u als werkgever wel of geen netto pensioen gaan aanbieden? Wilt u graag weten welke kansen er voor u zijn? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

 

 

Comments are closed